Driving Instructions

Here you find our driver instructions and code of conducts. They are available in eight languages.

Map from ID – Port Entry to Gate 6

Terminal map

GPS-Koordinater till port 6

57.694907, 11.830645

Trafik- och terminalregler

Skaderapport

Är enheten du hämtat skadad måste du fylla i en skaderapport. Skaderapporten lämnas innanför port 6 före utpassage. Lämna inte hamnen innan ni har stämplat er skaderapport.

Vid infart

 1. När du kommer fram till kiosken, skanna ditt passerkort i kortläsaren. Ange a-koder och kontrollera att uppgifterna stämmer.
 2. Tag kvittot. På kvittot finns hänvisning om var du skall hämta och/eller lämna din enhet.
 3. När du har tagit ditt kvitto öppnas grinden. Kör fram till främre stoppljuset för fotografering av enheten. När fotograferingen är klar lyser trafikljuset grönt och bommen går upp – kör in på området.

Samma sak gäller vid utpassage.

OBS! Om du lämnar trailer är det viktigt att du noterar checkkoden som står i marken på den parkplats du blivit hänvisad till. Checkkoden måste uppges vid utfart.

Trailern skall vevas upp så att den är 125cm hög.

Vid utfart

 1. När du kommer fram till kiosken, skanna ditt passerkort i kortläsaren.
 2. Har du lämnat en enhet, bekräfta din parkplats genom att trycka ”nästa”. Är det en trailer du har lämnat måste du även uppge checkkoden. För att ändra parkplats använd tangentbordet.
 3. Tag kvittot och kör ut genom porten.

GPS coordinates to Gate 6

57.694907, 11.830645

TRAFFIC- AND TERMINAL REGULATIONS

damage report

If the trailer you’re collecting is damaged you have to report it. Hand in the damage report before leaving the terminal. Do not leave the port until the damage report is stamped!

entry

 1. When you’re at the gate, scan your access card in the card reader. Enter your a-code and confirm that the information is correct.
 2. Take the receipt. On the receipt you’ll find locations for the unit(s) you’re going to deliver/collect.
 3. After taking your receipt, the gate will open. Drive to the stop light and stop so that the unit can be photographed. Once the photograph is taken the traffic light will turn green and the boom will open – drive into the area.

The same applies upon exit.

NOTE! Whenleaving trailers it’s important that you note the check code which is found next to the number for the trailer parking spot. You need the check code in order to exit!

Wind down the landing legs so that the trailer reach 125 cm from the ground in the front.

exit

 1. When you get to the gate, scan your acces card in the card reader.
 2. If you’ve delivered a unit, confirm its location by pressing “next”. If it’s a trailer you’ll also have to enter the check code. Use the on-screen keyboard to change location.
 3. Take the receipt and drive through the gate.

GPS koordinate do luke 6

57.694907, 11.830645

SAOBRAČAJNI I TERMINALNI ZAKONI

POVREDA IZVEŠTAJA

Ako ste prikačili nešto što je povređeno morate ispuniti povredu izveštaja. Povreda izveštaja se ostavlja na kapiji broj 6 prije izlaska. Nemoj te izači iz luke pre nego što stavite pečat na povredu izveštaja.

NA ULAZ

 1. Kad stignete na ulaz provucite karticu.
 2. Uzmite račun. Na računu vam piše de da prikačiteili de da otkačite trailer/container.
 3. Kad uzmete račun onda vam se kapija otvara. Vozite do prvog signalnog svetla za snimaje. Kad snimanje završi bit če svetlo zeleno i rampa vam se otvara-vozite unutra.

Procedura je ista za izlazak.

Važno! Kad se ostavlja trailer je važno da upišete check kod koji stoji ispred parking broja.Taj kod se treba upisati u kompjuter na izlaz.

Trailer treba biti 125cm visok kad se ostavi.

NA IZLAZ

 1. Provucite karticu.
 2. Ako ste nešto ostavili potvrdite parking broj sa dugmetom “sledeči”. Ako ste ostavili trailer morate ukucati check kod na izlaz. Ako želite promjeniti parking broj koristite tastaturu.
 3. Uzmite račun i vozite vani.

Współrzędne GPS do portu 6

57.694907, 11.830645

ZASADY RUCHU I TERMINALU

SZKODY

W razie uszkodzenia zespołu konieczne jest wypełnienie zgłoszenia szkody. Zgłoszenie szkody należy złożyć na Bramie 6 przed wyjazdem. Nie należy opuszczać portu, nie złożywszy zgłoszenia o szkodzie. Pobierz kwit i wyjedź przez bramę.

PRZY WJEZDZIE

 1. Po dojechaniu do automatycznego stanowiska należy przeciągnąć przepustkę przez czytnik. Wprowadź kody-a i sprawdź, czy informacje są poprawne
 2. Pobierz kwit. Na kwicie znajduje się miejsce parkingowe do zdania / pobrania naczepy.
 3. Po odebraniu potwierdzenia następuje otwarcie bramy. Należy podjechać do światła stop, gdzie jednostka zostaje sfotografowana. Po zakończeniu fotografowania zapala się zielone światło i podnosi się szlaban — należy wjechać na teren terminalu

To samo dotyczy wyjścia.

OBS! Jeśli zdajesz naczepę zapamiętaj kod potwierdzający. Znajduje się on na miejscu parkingowym, ktόre zostało wskazane na wydruku z komputera.

Przód naczepy musi być zostawiony
na wysokści 125 cm

PRZY WYJEZDZIE

 1. Po dojechaniu do automatycznego stanowiska należy przeciągnąć przepustkę przez czytnik.
 2. Jeśli zostawiłeś urządzenie, potwierdź lokalizację Miejsce parkingowe – przycisk Dalej, jeśli przejedziesz przyczepy, należy wprowadzić kod potwierdzający. Użyj klawiatury, aby zmienić miejsca parkingowe.
 3. Pobierz kwit i wyjedź przez bramę

Coordonatele GPS către portul 6

57.694907, 11.830645

REGULI DE TRAFIC ȘI TERMINAL

DAUNE

Dacă remorca/ trailer-ul este deteriorat trebuie să completați un raport de daune/prejudicii. Înmânați raportul de prejudicii la Poarta 6 înainte de a ieși din zonă. Nu părăsiți locul până raportul de prejudicii nu este ștampilat.

LA INTRARE

 1. Când ajungeți la chioșc glisați cardul de acces.
 2. Luați chitanța. Pe chitanță veți găsi instrucțiunile despre locul unde să lăsați sau de unde să luați remorca/trailer-ul.
 3. Când veți lua chitanța, poarta se va deschide. Conduceți până la marcajul stop (culoarea roșie a semaforului) și opriți pentru ca marfa să fie fotografiată. Odată ce fotografia este făcută- semaforul va indica culoarea verde și va fi permisă trecerea în următoarea zonă.

Aceeași metodă se aplică și la ieșire.

Notă! Atunci când lasați remorca/ trailer-ul, este important să rețineți codul de control. Codul de control va fi marcat pe terenul de la locul de parcare la care ați fost direcționat.

Remorca trebuie să aibă o
înălțime de 125 cm în remorcă față!

LA IEȘIRE

 1. Când ajungeți la chioșc glisați cardul de acces.
 2. Dacă ați lăsat un trailer, introduceți codul de control și apăsați butonul “Next”. Pentru a schimba locul de parcare utilizați tastatura.
 3. Luați chitanța și treceți de poartă.

GPS-координаты до порта 6

57.694907, 11.830645

ДВИЖЕНИЯ И ПРАВИЛАТЕРМИНАЛА

ОТЧЕТ О ПОВРЕЖДЕНИИ

Если полученный вами груз поврежден, вы должны заполнить отчет о повреждении. Отчет о повреждении должен быть представлен в 6 порту перед выходом. Не покидайте порт пока вы не проштамповали ваш отчет о повреждении.

НА ВХОДЕ

 1. Подойдя к киоску, отсканируйте карту доступа в кард-ридер. Введите a-коды и проверьте правильность информации.
 2. Возьмите квитанцию. В квитанции указано где можно забрать и/или оставить ваш груз.
 3. Как только вы получите квитанцию, ворота откроются. Подъезжайте к переднему стоп-сигналу для съемки груза. Когда съемка груза завершена, светофор загорается зеленым и шлагбаум поднимается — въезжайте на площадку.

То же самое и на выходе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы покидаете трейлер, важно принять к сведению контрольный код, который отмечен на стоянке, на которую вас направили. Контрольный код
должен быть указан на выходе.

Прицеп
должен быть поднят так, чтобы его высота
составляла 125 см.

НА ВЫХОДЕ

 1. Подойдя к киоску, отсканируйте карту доступа в кард-ридер
 2. Если вы покинули груз, подтвердите парковочное место, нажав «Далее». Если вы оставили трейлер, вы также должны ввести контрольный код. Чтобы изменить парковочное место, используйте клавиатуру.
 3. Возьмите квитанцию ​​и выезжайте через ворота.

Coordenadas GPS al puerto 6

57.694907, 11.830645

LAS CONDICIONES DEL TRÁFICO Y DE LA TERMINAL

CONDICIÓN

Es el dispositivo que descargó dañado, debe llenar un informe de daños. El reporte de lesionados se presente dentro de los seis puertos antes de la salida. No abandonar el Puerto hasta que haya estampado su informe de daños.

EN LA ENTRADA

 1. Cuando llegas en el quiosco, tire allí pasa a través Del lector de tarjetas. Ingrese los códigos A y verifique que la información sea correcta.
 2. Toma el recibo. El recibo contiene una referencia sobre dónde recoger y/o dejar su dispositivo.
 3. Una vez que usted tiene su recepción abre cuadrícula. Conduzca hasta el semáforo delante de unidad de fotografía. Después de la sesión, el semáforo verde y la pluma sube – conducir en la zona.

Lo mismo es cierto en la salida.

NOTE! Para entregar la mercancía, deberá proporcionar un código de verificación al salir de la terminal. El código de verificación (dos símbolos, letras o dígitos) lo encontrará pintado en el suelo donde haya aparcado la mercancía.

¡El remolque
debe tener 125 cm de alto en el frente del
remolque!

A LA SALIDA

 1. Cuando llegas en el quiosco, deslice su tajeta en el lector de tarjetas.
 2. Dejó su unidad, confirmar su ubicación del parque haciendo clic en ‘ Siuiente ‘. Para cambiar la ubicación del parque de utilizar el teclado.
 3. Tomar el recibo y salir corriendo por la puerta.

GPS-Koordinaten zu Hafen 6

57.694907, 11.830645

VERKEHRS- UND TERMINALREGELN

SCHADEN

Ist eine Einheit beschädigt, muss ein Schadensbericht ausgefüllt werden. Der Schadensbericht wird vor Ausfahrt an Tor 6 abgegeben. Verlassen Sie den Hafen nicht, bevor der Schadensbericht abgestempelt ist.

BEI EINFAHRT

 1. Wenn Sie ans Kiosk gekommen sind, ziehen Sie Ihre Passierkarte durch das Kartenlesegerät. Geben Sie a-Codes ein und überprüfen Sie, ob die Informationen korrekt sind.
 2. Aus dem Kiosk kommt eine Quittung mit der Anweisung, von wo die Einheit abgeholt bzw. abgeliefert werden kann.
 3. Nach Empfang der Quittung wird das Tor geöffnet. Fahren Sie zum vorderen Stopplicht, damit die Einheit fotografiert werden kann. Nach der Bildaufnahme leuchtet die Ampel grün und die Schranke öffnet sich – fahren Sie auf das Gelände.

Das gleiche gilt bei der Ausfahrt.

WICHTIG! Wenn Sie einen Trailer abgestellt haben, ist es erforderlich einen Prüfcode anzugeben. Der Prüfcode (zwei Symbole folgen dem Parkplatznummer) wird auf dem Boden am Parkplatz markiert.

Der Anhänger muss in der
Anhängerfront 125 cm hoch sein!

BEI AUSFAHRT

 1. Wenn Sie ans Kiosk gekommen sind, ziehen Sie Ihre Passierkarte durch das Kartenlesegerät.
 2. Wenn Sie einen Trailer abgestellt haben, bestägtige den Parkplatz mit “next”. Um den Parkplatz zu ändern, benutze die Tastatur.
 3. Nehmen Sie Ihr Ticket und fahren Sie durch Tor.

Code of conducts